Dienstenwijzer Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen

A. Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven  aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan bedrijven en  consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

B. Wie zijn wij?

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen is een op 15 oktober 2011 opgericht assurantiekantoor dat bedrijven en particulieren adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen.

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen heeft ervoor gekozen om haar administratie uit te besteden aan Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode waardoor wij meer tijd kunnen vrij maken voor het advies aan onze klanten.

Wij hebben een vergunning voor de volgende financiële diensten:

 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Bedrijfsmatige schadeverzekeringen
 • Particuliere zorg- en inkomensverzekeringen
 • Bedrijfsmatige zorg- en inkomensverzekeringen
 • Spaar- en betaalrekeningen

Onze adresgegevens zijn:

Bezoekadres                : Ladonkseweg 5, 5281 RN Boxtel
Postbus                       : Postbus 75, 5280 AB Boxtel
Telefoon                      : 0411-685874
Fax                              : 088-7654099
Email                           : info@vermeerrisicobeheer.nl
Website                       : www.vermeerrisicobeheer.nl

C. Wat doen wij?

1.         Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.         Specifiek

 1. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 35 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder G;
 2. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
 3. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
 4. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

D. Wat verwachten wij van u?

1.     In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.

 1. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
 2. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

E.  Onze bereikbaarheid

 • Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 geopend. Tevens zijn wij bij noodgevallen ’s-avonds en in het weekend te bereiken onder nummer 06-12302919.
 • Als wij niet (direct) bereikbaar zijn, kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.
 • Ook kunt u, bijvoorbeeld tijdens vakanties, terecht bij de binnendienst van Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode, bereikbaar op 088-7654000. Hier kunt u o.a. een autowijziging doorgeven of een schade melden.

F.  De premiebetaling

Vermeer Risicobeheer en Verzekeringen heeft de facturatie van premiebetalingen uitbesteed aan Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode.

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden. Algemene afspraken rondom premiebetaling:

 • Premiebetaling dan wel premie-afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt;
 • Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of per maand te betalen. Als er kosten gemoeid zijn met de periodieke premiebetaling dan wordt u daarover vooraf ingelicht;
 • Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons, namens de verzekeringsmaatschappij, bij u wordt geїncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:
  1. Via nota of acceptgiro met betaling door u per bank of giro
  2. Automatische afschrijving van bank of giro nadat u ons gemachtigd heeft
 • Het is belangrijk dat u tijdig betaalt. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geїncasseerd.  De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

G. Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe..

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

H. Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie:

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Beloning op basis van declaratie:

Sommige van onze diensten voeren wij uit op basis van uurtarieven die wij vooraf met u overleggen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiёle consequenties en vragen wij uw toestemming alvorens het meerwerk wordt uitgevoerd. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. We werken tevens met van tevoren overeengekomen vaste prijzen.

I. Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12040485. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
 2. De heer Drs. J.M.J.M. Vermeer is beёdigd als registermakelaar in assurantiёn en ingeschreven in het personenregister onder nummer P305.
 3. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53740149.
 4. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.014810.
 5. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Voor klachten kunt u zich richten tot de heer Drs. J.M.J.M. Vermeer RMiA.

Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld en mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
website www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

L. Datum/volgnummer

Volgnummer 1, opgesteld te Boxtel op 01-01-2012